Nolikums

Starptautiskais florbola turnīrs

„Latvian Open 2013”

 

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. Popularizēt florbolu Latvijā un pasaulē.

2. Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā līmenī.

3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.

4. Izveidot „Latvian Open” par populārāko florbola turnīru Baltijā.

 

II VADĪBA, TURNĪRA VIETA UN LAIKS

Florbola turnīru „Latvian Open 2013” organizē biedrība „Kocēnu Sporta klubs” (turpmāk – KSK) sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību (turpmāk – LFS), Vidzemes Olimpisko centru (turpmāk – VOC) un Valmieras pilsētas pašvaldību.

„Latvian Open 2013” ir Latvijas Florbola savienības oficiāli atzīts turnīrs un ir iekļauts Starptautiskās Florbola Federācijas (turpmāk – IFF) 2013.gada turnīru sarakstā.

Turnīra spēles vada LFS licencēti tiesneši.

Turnīra norises laiks: 2013.gada 23. – 25.augusts.

Turnīra sporta zāles: Kocēnu Sporta nams un Vidzemes Olimpiskais centrs. Spēles notiks uz trim standarta izmēra laukumiem – 40m x 20m; visi spēļu laukumi – aprīkoti ar atbilstoša līmeņa florbola grīdas segumu (Gerflor).

 

III DALĪBNIEKI UN REĢISTRĀCIJA

Starptautiskajā florbola turnīrā „Latvian Open 2013” var piedalīties komandas trīs kategorijās (vīriešu Elites līgu, sieviešu Elites līgu un veterānu 40+), kuras līdz 2013.gada 16.augustam iesūtījušas komandu Pieteikuma veidlapas uz e-pasta adresi: info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas komandu dalības maksu LVL 175,- (250 EUR) par komandu vīriešu un sieviešu un LVL 105,- (150 EUR) par komandu veterānu 40+ kategorijā KSK kontā.

Reģistrējot komandu turnīram un iemaksājot dalības maksu līdz 2013.gada 1.jūlijam, dalības maksa par komandu vīriešu un sieviešu kategorijā – LVL 140,- (200 EUR). Klubiem, kuri turnīrā piedalās ar vīriešu un sieviešu komandām, atlaide dalības maksai – LVL 35,- (50 EUR) apmērā no kopējās abu komandu dalības maksas.

Minimālais spēlētāju skaits komandā: 10 (desmit) laukuma spēlētāju + 1 (viens) vārtsargs; maksimālais – 20 (divdesmit) spēlētāju un 3 (trīs) oficiālie pārstāvji. Komanda tiek uzskatīta par apstiprinātu turnīram brīdī, kad tā ir saņēmusi organizatoru rakstisku apstiprinājumu.

Turnīram nevar pieteikt komandas (klubus), kuras (kuri) nav nokārtojušas jebkādas finansiālās saistības ar KSK, LFS vai IFF.

 

Biedrības „Kocēnu Sporta klubs” rekvizīti:

 

Biedrība KOCĒNU SPORTA KLUBS
Reģ. Nr.: 40008054406
Juridiskā adrese: Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu novads, LV – 4220

 

Banka: AS SEB banka
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0050000150836

 

Banka: „Citadele Banka”
SWIFT: PARXLV22
Konts: LV13PARX0005475920001

 

Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.

 

IV NORISE

─ Sacensības notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) apstiprinātajiem Florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks – 2 x 15 minūtes (tīrais laiks).

─ Spēlētāju pāreja no komandas uz komandu turnīra laikā nav atļauta.

─ Spēļu dienās sekretariātā ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas spēles jāiesniedz pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem.

─ Spēlētāja nedisciplinētas rīcības gadījumā tiesneši var piemērot kādu no spēles sodiem. Spēles sods 1 (SS1) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām. Spēles sods 2 (SS2) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām un uz turnīra nākamo spēli. Spēles sods 3 (SS3) – spēlētāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnīru. Lai turpinātu piedalīties sacensībās pēc Spēles soda 1 (SS1) vai Spēles soda 2 (SS2) saņemšanas, sodītajam spēlētājam ne vēlāk kā 20 minūtes pirms nākamās pēc diskvalifikācijas termiņa beigām spēles jāiemaksā turnīra organizatoriem soda nauda LVL 25,- (40 EUR) apmērā par piešķirto spēles sodu (sarkano kartīti). Visas soda naudas par spēles sodiemir jāiemaksā sacensību organizatoriem ne vēlāk kā 60 minūšu laikā pēc turnīra finālspēles.

─ Ja komanda kavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu vairāk nekā 5 (piecas) minūtes, tai tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē ar rezultātu 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spēlēm, tiek automātiski diskvalificēta no turnīra, un komandas nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti.

─ Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā jāuzglabā zālē. Organizatori neatbild par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra laikā.

─ Organizatoriem ir tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā organizatori iespēju robežās informēs komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri sekot informācijai stendos abās arēnās.

─ Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI, ir pienākums nodrošināt komandu ar citas (atšķirīgas) krāsas spēlētāju krekliem.

─ Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā Vidzemes Olimpiskā centra telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 60 minūtes pēc spēles, uz kuru attiecināms konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa LVL 25,- (40 EUR) apmērā. Protestu izskata turnīra organizatori, un to lēmums nav apstrīdams. Ja protests tiek atteikts, iemaksātā naudas summa netiek atdota.

─ Apakšgrupās par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punkti, par neizšķirtu – l (viens) punkts, bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu. Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem. Katra komanda izpilda 3 (trīs) metienus; ja rezultāts vienāds, tad – līdz komandas pirmajai kļūdai.

─ Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt un izmantot vienu 30 sekunžu pārtraukumu.

 

1. Vīriešu komandas

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks pēc:

  • savstarpējo spēļu rezultātiem;
  • labākās vārtu starpības;
  • lielākā gūto vārtu skaita.

1.2. Izslēgšanas spēles tiek uzsāktas no 1/16 fināliem, kuros tiekas apakšgrupu trešās un ceturtās vietas ieguvēji. Uzvarētāji nodrošina vietu 1/8 finālā, kurā tiekas ar apakšgrupu otrajām vietām. 1/8 finālu uzvarētāji nodrošina vietu 1/4 finālā, kurā tiekas ar apakšgrupu uzvarētājiem. 1/4 finālu uzvarētāji spēlē pusfinālos, un šo pusfinālu uzvarētāji – finālā. Pusfinālu spēļu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kurā noskaidro 3.vietas ieguvēju. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā www.latvianopen.com.

 

2. Sieviešu komandas

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

2.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks pēc:

  • savstarpējo spēļu rezultātiem;
  • labākās vārtu starpības;
  • lielākā gūto vārtu skaita.

2.2. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas 8 (astoņas) komandas. 1/4 finālu uzvarētājkomandas spēlē pusfinālos, un šo pusfinālu uzvarētājkomandas – finālā. Pusfinālu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kurā noskaidro 3.vietas ieguvēju. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā www.latvianopen.com.

 

3. Veterāni 40+

3.1. Dalībnieki

Komandas komplektē no spēlētājiem, kuri turnīra sākuma dienā ir sasnieguši 40 gadu vecumu, sieviešu komandām – 35 gadu vecumu. Vīriešu komandā atļauts iekļaut sievietes, kuras turnīra sākuma dienā ir sasniegušas 35 gadu vecumu. Ja veterānu komanda ir komplektēta tikai no sievietēm, vīriešu vai jauktās komandas pret tām spēlē ar četriem laukuma spēlētājiem un vārtsargu.

Komandās atļauts iekļaut vārtsargus, kuri turnīra sākuma dienā ir sasnieguši 35 gadu (vīrieši) un 30 gadu (sievietes) vecumu.

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles, kurās noteiks labāko komandu.

3.2. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu noteiks pēc:

  • savstarpējo spēļu rezultātiem;
  • labākās vārtu starpības;
  • lielākā gūto vārtu skaita.

3.3. Veterāni 40+ savu turnīru izspēlē divās dienās – 24. un 25.augustā!

 

V NODROŠINĀJUMS

Sacensību rīkotāji nodrošina sporta bāzes, spēles sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.

Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot turnīra organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

Informācija par turnīra norisi regulāri tiks atspoguļota turnīra oficiālajā mājaslapā www.latvianopen.com. Naktsmītnes komandām jāplāno un jāpiemeklē atbilstoši savām iespējām. Nepieciešamības gadījumā turnīra organizatori sniegs informatīvo atbalstu.

 

VI APBALVOŠANA

1. Vīriešu, sieviešu un veterānu turnīrā tiks apbalvotas komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas.

2. Speciālbalvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē tiks pasniegtas pēc attiecīgās spēles.

3. Ar speciālbalvām tiks apbalvoti turnīra rezultatīvākie spēlētāji.

4. Ar speciālbalvām tiks apbalvoti turnīra labākie uzbrucēji, aizsargi un vārtsargi.

5. Apbalvošanas ceremonija Vidzemes Olimpiskajā centrā sāksies 15 minūtes pēc vīriešu finālspēles.