Nolikums
Starptautiskais florbola turnīrs
"Latvian Open 2023"

I Mērķis un uzdevumi
Popularizēt florbolu Latvijā un pasaulē.
Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā līmenī.
3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.
4. Izveidot "Latvian Open" par populārāko florbola turnīru Baltijā.

II Turnīra vadība, vieta un laiks
Florbola turnīru "Latvian Open 2023" organizē biedrība "Florbola Centrs" (turpmāk - FC; reģistrācijas numurs: 40008163895) un biedrība "Kocēnu sporta klubs" (turpmāk – KSK) sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību (turpmāk – LFS), Vidzemes Olimpisko centru (turpmāk – VOC), Valmieras novada pašvaldību.
Florbola turnīrs "Latvian Open 2023" ir saskaņots un iekļauts Starptautiskās Florbola Federācijas (turpmāk – IFF) 2023.gada "Elites" klubu turnīru sarakstā.
Par spēļu norisi atbild LFS Sacensību komitejas vadītājs (Oskars Kirkils, mob. tālr.: 26445553, e-pasts: sacensibas@floorball.lv). Turnīra spēles vada LFS licencēti tiesneši.
Turnīra norises laiks: 2023.gada 17.-20.augusts (Cēsis) un 1.-3.septembris (Valmiera)
Turnīra sporta zāles: Cēsu sporta komplekss un Vidzemes Olimpiskais centrs. Spēles notiks uz standarta izmēra laukumiem – 40 m x 20 m; visi spēļu laukumi – aprīkoti ar speciālo Gerflor florbola grīdas segumu un Swerink florbola laukuma apmalēm.
"Latvian Open 2023" ir Latvijas Florbola savienības oficiāli atzīts turnīrs.

III Dalībnieki un reģistrācija
Starptautiskajā florbola turnīrā "Latvian Open 2023" var piedalīties komandas, kuras līdz 2023.gada 21.augustam iesūtījušas komandu pieteikumus uz e-pasta adresi: info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas biedrības "Florbola Centrs" kontā dalības maksu: 300,- EUR – par katru komandu.

Atlaides – klubiem, kuri turnīrā piedalīsies ar sieviešu un vīriešu komandām "Elite" grupā – atlaide 50,- EUR no divu komandu kopējās dalības maksas.

Komandu vārdiskie pieteikumi jāiesūta un maksa par papildu Turnīra dalībnieku aprocēm jāiemaksā ne vēlāk kā 2023.gada 28.augustā. Papildu pieteikumu veidlapas varēs saņemt Turnīra laikā Orgkomitejas telpās VOC.
Minimālais spēlētāju skaits komandā: 10 (desmit) laukuma spēlētāju + 1 (viens) vārtsargs. Komanda tiek uzskatīta par apstiprinātu dalībai turnīrā brīdī, kad tā ir saņēmusi organizatoru rakstisku apstiprinājumu.
Visiem spēlētājiem un komandu pārstāvjiem ir jābūt Turnīra dalībnieku aprocēm. Maksa par vienu aproci – 10,- EUR. Minimālais aproču skaits vienai komandai – 11 (vienpadsmit). Nepieciešamās papildu aproces būs iespējams iegādāties turnīra laikā Orgkomitejas telpās VOC.
Turnīram nevar pieteikt komandas (klubus), kuras (kuri) nav nokārtojušas (ši) jebkādas finansiālās saistības ar FC, KSK, LFS vai IFF.

Biedrības "Florbola Centrs" rekvizīti:
Biedrība FLORBOLA CENTRS
Reģ. Nr.: 40008163895
Juridiskā adrese: "Vecbrandeļi", Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV 4220
Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV53HABA0551029715207
Maksājuma mērķis:
Reģistrācijas maksa dalībai "LO 2023".
Kategorija " _______".
Komandas nosaukums " _______".
Komandas atsaukšana no dalības turnīrā iespējama ne vēlāk kā līdz 2023.gada 28.augustam, bet atsauktā komanda nevar pretendēt uz iemaksātās dalības maksas un maksas par Turnīra dalībnieku aprocēm saņemšanu atpakaļ.
Atsevišķu grupu veidos Turnīra organizatoru uzaicinātās Vīriešu "TOP" grupas komandas.
Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas īsteno aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.

IV Norise
Spēles notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) Florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks – 2 x 15 minūtes (efektīvais laiks). Atkarībā no pieteikušos komandu skaita spēles laiks var tikt pagarināts. Uzaicināto Vīriešu "TOP" komandu grupā spēles laiks – 3 x 20 minūtes (efektīvais laiks).
Spēlētāju pāreja no komandas uz komandu turnīra laikā nav atļauta.
Spēļu dienās sekretariātā ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas katras spēles jāiesniedz pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem. Spēlei drīkst pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus un 5 (piecus) oficiālos pārstāvjus.
Spēles noteikumu pārkāpumu gadījumā tiesneši spēlētājiem var piemērot spēles sodus.
Tehniskais spēles sods (611) nozīmē diskvalifikāciju uz atlikušo spēles laiku, bet neizraisa tālākus sodus komandas spēlētājam vai pārstāvim.
Spēles sods (613) nozīmē diskvalifikāciju uz atlikušo spēles laiku un no nākamās spēles tajās pašās sacensībās un iespējamu turpmāku sodu saskaņā ar organizatoru noteiktajiem nosacījumiem un kārtību. 
Jautājumus par rupjiem spēles noteikumu vai šī nolikuma pārkāpumiem turnīra organizatori var nosūtīt izskatīšanai LFS Disciplinārajā komitejā.
Ja komanda nokavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu ilgāk nekā 5 (piecas) minūtes, tai tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē ar rezultātu 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spēlēm, tiek automātiski diskvalificēta no turnīra, un komandas nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti.
Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā jāuzglabā zālē. Organizatori neatbild par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra laikā.
Organizatoriem ir tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā organizatori informēs komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri iepazīties ar atjaunoto informāciju stendos abās arēnās.
Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI, ir pienākums nodrošināt komandu ar citas (atšķirīgas) krāsas spēlētāju krekliem.
Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā VOC telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 60 minūtes pēc spēles, uz kuru attiecināms konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa EUR 40,- apmērā. Protestu 3 (trīs) stundu laikā izskata turnīra organizatori, un to lēmums nav apstrīdams. Ja protests tiek noraidīts, iemaksātā naudas summa netiek atdota.
Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punkti, par neizšķirtu – l (viens) punkts, bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu. Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem. Katra komanda izpilda 3 (trīs) metienus; ja rezultāts vienāds, tad – līdz komandas pirmajai kļūdai.
Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt un izmantot vienu 30 sekunžu pārtraukumu.

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas pēc reitinga tiks sadalītas divīzijās un apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.
1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:
pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu starpības;
pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/zaudētie);
pēc lielākā gūto vārtu skaita;
pēc mazākā soda minūšu skaita;
izlozes kārtībā.
1.2. Izslēgšanas spēļu izspēles kārtība katrā grupā tiks precizēta pēc pieteikšanās termiņa beigām, ņemot vērā pieteikušos komandu skaitu.
1.3. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com – līdz 2023.gada 28.augustam.

V Nodrošinājums
Sacensību organizatori nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās, un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.
Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
Informācija par turnīra norisi regulāri tiks atspoguļota turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com.
Naktsmītnes komandām jāplāno un jāpiemeklē patstāvīgi atbilstoši savām iespējām. Nepieciešamības gadījumā turnīra organizatori sniegs informatīvo atbalstu (pieprasījumi jāiesūta līdz 2023.gada 21.augustam).

VI Apbalvošana
1. Turnīrā tiek apbalvotas katras divīzijas komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas.
2. Balvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē tiks pasniegtas pēc attiecīgās spēles.
3. Ar speciālbalvām tiks apbalvoti katras divīzijas turnīra "All Stars" izlasēs iekļautie spēlētāji.
4. Apbalvošanas ceremonija VOC – pēc katras grupas finālspēles.

Lasīt tālāk...