Nolikums

Starptautiskais florbola turnīrs jauniešiem

"Latvian Open Youth 2020"

 

I Mērķis un uzdevumi
Popularizēt florbolu Latvijā un pasaulē.
Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas jauniešu komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā līmenī.
3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.
4. Izveidot "Latvian Open Youth" par populārāko florbola turnīru Baltijā.

II Turnīra vadība, vieta un laiks
Florbola turnīru "Latvian Open Youth 2020" organizē biedrība ''Florbola centrs’' (turpmāk - FC, reģistrācijas numurs: 40008163895) sadarbībā ar biedrību ''Latvijas Florbola savienība'' (turpmāk - LFS; reģistrācijas numurs: 40008025888), Cēsu novada pašvaldību un biedrību ''Florbola klubs Lekrings'' (turpmāk – LEK).
Par spēļu norisi atbild LFS valdes apstiprināts LFS Sacensību komitejas vadītājs (Pēteris Poudžiunas, mob. tālr.: 29409811, e-pasts: peteris@floorball.lv). Turnīra spēles vada LFS licencēti tiesneši.
Turnīra norises laiks: 2020.gada 23. – 26.jūlijs.
Turnīra sporta zāles: Cēsu sporta komplekss (standarta izmēra laukums – 40 m x 20 m) un Cēsu 2.pamatskolas sporta zāle (laukums izmērs 31 m x 20 m). Abi spēļu laukumi aprīkoti ar speciālo Gerflor florbola grīdas segumu.

III Dalībnieki un reģistrācija
Starptautiskajā jauniešu florbola turnīrā "Latvian Open Youth 2020" var piedalīties komandas divās kategorijās:
* Zēnu B - 12 grupa (2008.un 2009.gadā dzimuši);
* Zēnu B - 14 grupa (2006.un 2007.gadā dzimuši),
kuras līdz 2020.gada 19.jūlijam ir iesūtījušas komandu pieteikumus uz e-pasta adresi: info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas biedrības "Florbola Centrs" kontā dalības maksu: 199,- EUR – par katru komandu Zēnu B - 12 un Zēnu B - 14 grupās.
Katrā kategorijā maksimālais komandu skaits - 10.
Katrai komandai turnīrā tiks garantētas piecas spēles.
Komandu foto un komandu vārdiskie pieteikumi jāiesūta ne vēlāk kā 2020.gada 20.jūlijā. Papildu pieteikumu veidlapas varēs saņemt Turnīra laikā Orgkomitejas telpās Cēsu sporta kompleksā.
Minimālais spēlētāju skaits komandā: 10 (desmit) laukuma spēlētāju + 1 (viens) vārtsargs. Komanda tiek uzskatīta par apstiprinātu dalībai turnīrā brīdī, kad tā ir saņēmusi organizatoru rakstisku apstiprinājumu.
Turnīram nevar pieteikt komandas (klubus), kuras (kuri) nav nokārtojušas (ši) jebkādas finansiālās saistības ar FC, LFS,LEK vai IFF.

Biedrības "Florbola Centrs" rekvizīti:
Biedrība FLORBOLA CENTRS
Reģ. Nr.: 40008163895
Juridiskā adrese: "Vecbrandeļi", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220
Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV53HABA0551029715207
Maksājuma mērķis:
Reģistrācijas maksa dalībai "LO Youth 2020".
Kategorija "_______".
Komandas nosaukums "_______".

Komandas atsaukšana no dalības turnīrā iespējama ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.jūlijam, bet atsauktā komanda nevar pretendēt uz iemaksātās dalības maksas saņemšanu atpakaļ.
Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas īsteno aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.

IV Norise
Spēles notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) Florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks – 2 x 15 minūtes (efektīvais laiks).
Spēlētāju pāreja no komandas uz komandu turnīra laikā nav atļauta.
Spēļu dienās sekretariātā ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas katras spēles jāiesniedz pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem. Spēlei drīkst pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus un 5 (piecus) oficiālos pārstāvjus.
Spēles noteikumu pārkāpumu gadījumā tiesneši spēlētājiem var piemērot spēles sodus. Spēles sods 1 (SS1) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām. Spēles sods 2 (SS2) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām un uz turnīra nākamo spēli. Spēles sods 3 (SS3) – spēlētāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnīru. Lai turpinātu piedalīties sacensībās pēc spēles soda 1 (SS1) vai spēles soda 2 (SS2) saņemšanas, sodītajam spēlētājam ne vēlāk kā 20 minūtes pirms nākamās pēc diskvalifikācijas termiņa beigām spēles jāiemaksā sacensību organizatoriem soda nauda 40,- EUR apmērā par piemēroto spēles sodu (sarkano kartīti). Soda nauda 40,- EUR apmērā par spēles sodu 3 (SS3) ir jāiemaksā sacensību organizatoriem ne vēlāk kā 60 minūšu laikā pēc turnīra finālspēles.
Jautājumus par rupjiem spēles noteikumu vai šī nolikuma pārkāpumiem turnīra organizatori var nosūtīt izskatīšanai LFS Disciplinārajā komitejā.
Ja komanda nokavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu ilgāk nekā 5 (piecas) minūtes, tai tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē ar rezultātu 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spēlēm, tiek automātiski diskvalificēta no turnīra, un komandas nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti.
Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā jāuzglabā zālē. Organizatori neatbild par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra laikā.
Organizatoriem ir tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā organizatori informēs komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri iepazīties ar atjaunoto informāciju stendos abās arēnās.
Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI, ir pienākums nodrošināt komandu ar citas (atšķirīgas) krāsas spēlētāju krekliem.
Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā Cēsu sporta kompleksa telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 60 minūtes pēc spēles, uz kuru attiecināms konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa 40,- EUR apmērā. Protestu 3 (trīs) stundu laikā izskata turnīra organizatori, un to lēmums nav apstrīdams. Ja protests tiek noraidīts, iemaksātā naudas summa netiek atdota.
Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punkti, par neizšķirtu – l (viens) punkts, bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu. Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem. Katra komanda izpilda 3 (trīs) metienus; ja rezultāts vienāds, tad – līdz komandas pirmajai kļūdai.
Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt un izmantot vienu 30 sekunžu pārtraukumu.
Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru.
1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:
pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu starpības;
pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/zaudētie);
pēc lielākā gūto vārtu skaita;
pēc mazākā soda minūšu skaita;
izlozes kārtībā.
1.2. Izslēgšanas spēļu izspēles kārtība katrā kategorijā tiks precizēta pēc pieteikšanās termiņa beigām, ņemot vērā pieteikušos komandu skaitu.
1.3. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com – līdz 2020.gada 21.jūlijam.

V Nodrošinājums
Sacensību organizatori nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās, un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.
Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
Informācija par turnīra norisi regulāri tiks atspoguļota turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com.
Naktsmītnes komandām jāplāno un jāpiemeklē patstāvīgi atbilstoši savām iespējām. Nepieciešamības gadījumā turnīra organizatori sniegs informatīvo atbalstu.

VI Apbalvošana
1. Zēnu B - 12 un zēnu B - 14 grupās tiek apbalvotas komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas.
2. Balvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē tiks pasniegtas pēc attiecīgās spēles.
3. Ar speciālbalvām tiks apbalvoti zēnu B - 12 un zēnu B - 14 grupas komandu turnīra "All Stars" izlasēs iekļautie spēlētāji.
4. Apbalvošanas ceremonija Cēsu sporta kompleksā – pēc katras grupas finālspēles.